517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Badania podłoża gruntowego

Dobór odpowiedniej metody badania podłoża gruntowego dla danego zadania jest przeprowadzony indywidualnie. Nasz zespół złożony jest z doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania, wykonywania i dokumentowania robót geologiczno-wiertniczych, sondowań geotechnicznych i innych badań polowych (w tym: projektanci-dokumentatorzy badań: geolodzy inżynierscy i hydrogeolodzy, projektant-geotechnik, ekspert w zakresie ocen geośrodowiskowych oraz doświadczeni technicy-wiertnicy i geolodzy dozoru wierceń badawczych). Zapewniamy dzięki temu fachowe rozpoznanie modelu budowy geologicznej, modelu geotechnicznego i parametryzacji podłoża gruntowego. Współpracujemy ponadto z laboratoriami w zakresie gruntoznawstwa, badań geośrodowiskowych (geochemicznych), w tym posiadającymi akredytowane metody badawcze.

Standardowo stosujemy:

 • Wiercenia badawcze – systemy mechaniczne do głębokości ok. 35 m p.p.t. 
 • Wiercenia badawcze – systemy ręczne do głębokości ok. 15 m p.p.t.  (w tym specjalizujemy się w wysokiej jakości systemach wierceń z użyciem rur osłonowych w trudno dostępnych terenach)
 • Pomiary geodezyjne
 • Sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH 
 • Sondowania cylindryczne SPT (w otworach wiertniczych – w dnie otworu poniżej kolumny rur osłonowych)
 • Sondowania udarowo-obrotowe SLVT, sondowania ścinające FVT (proste badania wytrzymałościowe in situ) 
 • Sondowania statyczne CPT, CPTU
 • Sondowania geofizyczne – elektrooporowe
 • Testy geotechniczne – lekka płyta dynamiczna, próbne obciążenia VSS
 • Wkopy, odkrywki
 • Badania polowe współczynnika filtracji
 • Badania laboratoryjne – gruntoznawstwo i mechanika gruntów
 • Badania laboratoryjne – zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego
 • Inne roboty wiertnicze – studnie i piezometry

Prawidłowo zaprojektowana metodyka badawcza pozwala na uzyskanie informacji o miarodajnym modelu budowy geologicznej, modelu geotechnicznym (obliczeniowym, w tym rozkładzie przestrzennym wartości parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoża gruntowego), o głębokości i miąższości warstw wodonośnych, o hydrodynamice zwierciadła wody gruntowej,  o zasięgu zalegania kopalin kruszyw naturalnych, o wykluczeniu lub stwierdzeniu obecności zanieczyszczeń gruntów i wód oraz ich zasięgu przestrzennego, o określeniu stężeń substancji szkodliwych, itp.

W przypadku testów geotechnicznych na wykonanych nasypach czy warstwach konstrukcyjnych sprawdzamy spełnienie wymogów projektowych w zakresie parametrów nośności, jakości użytych kruszyw czy odpowiedniego współczynnika filtracji budowli ziemnej.

autor: PS

Zapraszamy do współpracy !