517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Wiedza

Aktualności – akty prawne, normy, polecane artykuły branżowe

Przygotowanie każdego projektu, wykonanie stosowanych badań i analiz oraz sporządzenie każdej dokumentacji wynikowej wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa oraz praktyk stosowanych w oparciu o aktualne normy, wytyczne i specyfikacje techniczne. Fachowe przygotowanie i realizacja zadań na etapie rozpoznania geologicznego i środowiskowego gwarantuje bezpiecznie i efektywnie przeprowadzone inwestycje oraz korzyści czasowe i ekonomiczne. Poniżej przedstawiamy podstawowe akty prawne oraz normy krajowe i zagraniczne regulujące naszą działalność.    czytaj więcej +

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Czym jest Dokumentacja badań podłoża gruntowego ?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego ma formę, zawartość oraz cel jej opracowania ściśle określone w zapisach normy Eurokod 7 (PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-2:2009). Jest jedną z zaawansowanych „dokumentacji geotechnicznych”, które mogą być wymagane przez przepisy prawa budowlanego zarówno w skali małych jak i średnich inwestycji, w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ogólnym ujęciu – dokumentacja ta powinna określać w podłożu obiektu budowlanego zmienność budowy geologicznej, w tym geometrii warstw, rodzaju gruntów, ich nazw normowych, właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, poziomów wody gruntowej itd. Nieodłącznym jej elementem jest więc zawsze opracowany model budowy geologicznej, który jest podstawą przyjęcia modeli obliczeniowych podłoża oraz zaawansowanego projektowania branżowego.

Dokumentacja zawiera również sprawozdania z wykonanych badań polowych i laboratoryjnych z opisem i uzasadnieniem zastosowanej metodyki, ocenę pozyskanych danych geotechnicznych, ich interpretację. Zawsze oprócz części tekstowej opracowuje się rozbudowaną część graficzną i tabelaryczną z odpowiednimi zestawieniami danych i wyników. Szczegółowy zakres przedstawienia danych zawiera norma Eurokod 7 PN-EN 1997.

W jakim przypadku należy wykonać oprócz Opinii geotechnicznej także Dokumentację badań podłoża gruntowego ?

Opinia geotechniczna musi zostać uzupełniona o Dokumentację badań podłoża gruntowego w przypadku:
czytaj więcej +

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Czym jest Dokumentacja geologiczno-inżynierska ?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej zaawansowaną formą dokumentowania warunków gruntowo-wodnych w podłożu obiektów budowlanych. Podobnie jak Dokumentacja badań podłoża gruntowego, może być ona wymagana przez przepisy prawa zarówno w skali małych, średnich jak i dużych inwestycji, w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Jej opracowanie uwarunkowane jest głównie aktami prawnymi:

Zasadnicza część Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest wspólna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego. Obie z nich powinny określać w podłożu obiektu budowlanego zmienność budowy geologicznej, w tym geometrii warstw, rodzaju gruntów, ich nazw normowych, właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, poziomów wody gruntowej itd. Nieodłącznym elementem dokumentacji jest więc zawsze opracowany jak najdokładniejszy model budowy geologicznej, który jest podstawą przyjęcia modeli obliczeniowych podłoża oraz zaawansowanego projektowania branżowego.

Dokumentacja musi zawierać również szczegółowe sprawozdania z wykonanych badań polowych i laboratoryjnych z opisem i uzasadnieniem zastosowanej metodyki, z oceną pozyskanych danych o warunkach geologiczno-inżynierskich.

Czym wyróżnia się Dokumentacja geologiczno-inżynierska ?

W założeniu część tekstowa oraz część analityczna, graficzna i tabelaryczna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej są znacznie bardziej rozbudowane w stosunku do Dokumentacji badań podłoża gruntowego.
Ma to szczególne znacznie przy zaawansowanych projektach, wymagających szczególnie ostrożnego podejścia Projektantów.
Dzięki rozbudowaniu części analitycznej w fazie projektowej można poddać analizie:
czytaj więcej +

Opinia geotechniczna

Czym jest Opinia geotechniczna ?

Opinia geotechniczna jest dokumentacją branżową, w której ustala się przydatność gruntów na potrzeby budownictwa i stopień złożoności warunków gruntowych, a co za tym idzie wskazuje się kategorię geotechniczną obiektu, zawsze przy uwzględnieniu założeń konstrukcyjnych projektanta obiektu.

Bierze się przy tym pod uwagę przewidywaną współpracę obiektu i podłoża gruntowego w zakresie odkształcalności, przenoszenia drgań i złożoności oddziaływań, a także uwzględnia się stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, wartość zabytkową lub techniczną obiektu budowlanego i oddziaływanie tego obiektu na środowisko. Ostatecznie kategorię geotechniczną określa projektant obiektu.

W jakich przypadkach jest wymagane wykonanie Opinii geotechnicznej ?

Opinia geotechniczna wymagana jest dla projektów obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Pod względem wymogów prawnych uzyskania pozwolenia na budowę, Opinia geotechniczna jest wystarczającą dokumentacją w przypadku posadowienia w prostych warunkach gruntowych obiektów niewielkich i mało skomplikowanych (np. domy jednorodzinne, inne małe budynki mieszkalne i gospodarcze 1 lub 2-kondygnacyjne, drogi o niskich kategoriach ruchu, płytkie rurociągi, itp.). czytaj więcej +

Projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych szczegółowo określa warunki realizacji głównie robót wiertniczych i sondowań koniecznych do opracowania dokumentacji geologicznej. Pracownia GEO-PROSPEKT projektuje roboty geologiczne dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji hydrogeologicznych, innych dokumentacji geologicznych.

W projekcie podaje się precyzyjnie cel projektowanych robót, sposób jego osiągnięcia (szczegółowy opis metodyki projektowanych robót geologicznych), termin, harmonogram i przestrzeń wykonania robót, rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych.

Zespół geologów opracowujących projekt zawsze musi określić sposób wykonania przedsięwzięć koniecznych dla ochrony środowiska w takcie realizacji robót geologicznych. Dotyczy to ochrony wód podziemnych, sposobu likwidacji wyrobisk i otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mających na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
W części graficznej dokumentu wykonuje się m.in. projektową mapę dokumentacyjną, rysunki konstrukcyjne otworów wiertniczych, mapę geologiczną, geologiczno-inżynierską, geologiczno-gospodarczą, hydrogeologiczną, archiwalne profile wiertnicze, studzienne, przekroje geologiczne i inne archiwalne dane geologiczne.

 

Procedura zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

Po sporządzeniu Projektu robót geologicznych przeprowadza się jego uzgodnienie i zatwierdzenie urzędowe na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora. Większość realizowanych przez nas projektów zatwierdzamy w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt trwa przeważnie czytaj więcej +

Projekt geotechniczny

Czym jest Projekt geotechniczny?

Projekt geotechniczny/geotechniczne warunki posadowienia obiektów (GDR) – jeden z projektów branżowych wprowadzonych przez normę Eurokod 7 (EN 1997-1-2) w ramach pełnej dokumentacji projektowej obiektu budowlanego.

Opracowywany jest na podstawie pozyskanych danych geotechnicznych m.in. z Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej oraz innych danych, w tym obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich czy założeń konstrukcyjnych obiektu.
Zawiera modele geotechniczne podłoża i obliczenia określające warunki fundamentowania obiektów.

 

Cytując zapisy obowiązującego aktu wykonawczego, projekt geotechniczny powinien zawierać:
czytaj więcej +

Ekspertyza konstrukcyjna

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Raport geotechniczny i geologiczny

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Audyt środowiskowy

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Raport o stanie zanieczyszczeń

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Projekt studni i piezometrów

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Dokumentacja hydrogeologiczna

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Projekt odwodnień budowlanych

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Opinia i raport hydrogeologiczny

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +

Operat wodnoprawny

Strona w przygotowaniu. Zapraszamy już wkrótce !
czytaj więcej +