517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Opinia geotechniczna

Czym jest Opinia geotechniczna ?

Opinia geotechniczna jest dokumentacją branżową, w której ustala się przydatność gruntów na potrzeby budownictwa i stopień złożoności warunków gruntowych, a co za tym idzie wskazuje się kategorię geotechniczną obiektu, zawsze przy uwzględnieniu założeń konstrukcyjnych projektanta obiektu.

Bierze się przy tym pod uwagę przewidywaną współpracę obiektu i podłoża gruntowego w zakresie odkształcalności, przenoszenia drgań i złożoności oddziaływań, a także uwzględnia się stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, wartość zabytkową lub techniczną obiektu budowlanego i oddziaływanie tego obiektu na środowisko. Ostatecznie kategorię geotechniczną określa projektant obiektu.

W jakich przypadkach jest wymagane wykonanie Opinii geotechnicznej ?

Opinia geotechniczna wymagana jest dla projektów obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Pod względem wymogów prawnych uzyskania pozwolenia na budowę, Opinia geotechniczna jest wystarczającą dokumentacją w przypadku posadowienia w prostych warunkach gruntowych obiektów niewielkich i mało skomplikowanych (np. domy jednorodzinne, inne małe budynki mieszkalne i gospodarcze 1 lub 2-kondygnacyjne, drogi o niskich kategoriach ruchu, płytkie rurociągi, itp.).
Opinia geotechniczna jest tylko wstępnym dokumentem rozpoznania podłoża gruntowego w przypadku obiektów zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej (kwalifikacja do II lub III kategorii ze względu na bardziej zaawansowaną ich konstrukcję, większe obciążenia, itp. oraz/lub ze względu na złożone lub skomplikowane warunki gruntowe).

Pozwala to np. w fazie projektu koncepcyjnego na zaprojektowanie właściwego i bezpiecznego zakresu badań adekwatnego dla warunków gruntowych i specyfiki projektu. Opracowuje się wówczas również Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz w zależności od przypadku – Dokumentację geologiczno-inżynierską.

Należy przy tym pamiętać o dostosowaniu dokumentacji projektowej do wymogów Eurokodu 7 (zawartość odpowiadająca Projektowi geotechnicznemu).
Fachowe rozpoznanie warunków geotechnicznych na podstawie prawidłowo ustalonego programu badań warunkuje osiągniecie dużych na etapie projektowym i wykonawczym.

Jakie elementy zawiera Opinia geotechniczna ?

Opinie geotechniczne opracowywane w pracowni GEO-PROSPEKT odpowiadają obowiązującym wymogom prawnym i zawsze zawierają następujące elementy:

  • Część tekstowa: opis założeń projektowych, zagospodarowania terenu, lokalnej budowy geologicznej, przydatność stwierdzonych gruntów na potrzeby budownictwa i stopień złożoności warunków gruntowych, wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu, omówienie programu zalecanych dalszych badań geotechnicznych (w zalezności od stwierdzonych wstępnie warunków gruntowych i specyfiki obiektu).
  • Część graficzna: mapa dokumentacyjna, przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne wierceń i sondowań, sprawozdania z badań laboratoryjnych, tabela wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych.

Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Dla obiektów niewielkich w prostych warunkach gruntowych, najczęściej wystarczy niezbędny zakres badań zrealizowany dla celów Opinii geotechnicznej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

autor: PS

Sprawdź nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami i zakresem oferty.