517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych szczegółowo określa warunki realizacji głównie robót wiertniczych i sondowań koniecznych do opracowania dokumentacji geologicznej. Pracownia GEO-PROSPEKT projektuje roboty geologiczne dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji hydrogeologicznych, innych dokumentacji geologicznych.

W projekcie podaje się precyzyjnie cel projektowanych robót, sposób jego osiągnięcia (szczegółowy opis metodyki projektowanych robót geologicznych), termin, harmonogram i przestrzeń wykonania robót, rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych.

Zespół geologów opracowujących projekt zawsze musi określić sposób wykonania przedsięwzięć koniecznych dla ochrony środowiska w takcie realizacji robót geologicznych. Dotyczy to ochrony wód podziemnych, sposobu likwidacji wyrobisk i otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mających na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
W części graficznej dokumentu wykonuje się m.in. projektową mapę dokumentacyjną, rysunki konstrukcyjne otworów wiertniczych, mapę geologiczną, geologiczno-inżynierską, geologiczno-gospodarczą, hydrogeologiczną, archiwalne profile wiertnicze, studzienne, przekroje geologiczne i inne archiwalne dane geologiczne.

 

Procedura zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

Po sporządzeniu Projektu robót geologicznych przeprowadza się jego uzgodnienie i zatwierdzenie urzędowe na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora. Większość realizowanych przez nas projektów zatwierdzamy w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt trwa przeważnie maksymalnie 3-4 tygodnie od jego złożenia. Bardzo często czas trwania zatwierdzenia skraca się nawet do 1,5 – 2 tygodni, zwłaszcza w przypadku poprawnie sporządzonego projektu. Jedynie w przypadkach złożonych procedura ta wydłuża się do 2 miesiecy.

Po zatwierdzeniu projektu i zgłoszeniu zamiaru wejścia w teren przeprowadza się wszystkie zaprojektowane roboty geologiczne (nie wcześniej niż 2 tygodnie od zatwierdzenia projektu), badania laboratoryjne i niezbędne analizy do opracowania Dokumentacji geologicznej.

Szczegółowe wymogi prawne dotyczące formy i zawartości projektu robót geologicznych reguluje:

 

Sprawdź nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami zakresem oferty.