517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Projekt geotechniczny

Czym jest Projekt geotechniczny?

Projekt geotechniczny/geotechniczne warunki posadowienia obiektów (GDR) – jeden z projektów branżowych wprowadzonych przez normę Eurokod 7 (EN 1997-1-2) w ramach pełnej dokumentacji projektowej obiektu budowlanego.

Opracowywany jest na podstawie pozyskanych danych geotechnicznych m.in. z Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej oraz innych danych, w tym obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich czy założeń konstrukcyjnych obiektu.
Zawiera modele geotechniczne podłoża i obliczenia określające warunki fundamentowania obiektów.

 

Cytując zapisy obowiązującego aktu wykonawczego, projekt geotechniczny powinien zawierać:

  • prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;
  • określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych;
  • określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych;
  • określenie oddziaływań od gruntu;
  • przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego;
  • obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;
  • ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów;
  • specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych;
  • określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom;
  • określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego.

 

Realizacja kompleksowych Projektów geotechnicznych wymaga szerokiej współpracy specjalistów z zakresu (w zależności od potrzeb):

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

autor: PS