517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Aktualności – akty prawne, normy, polecane artykuły branżowe

Przygotowanie każdego projektu, wykonanie stosowanych badań i analiz oraz sporządzenie każdej dokumentacji wynikowej wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa oraz praktyk stosowanych w oparciu o aktualne normy, wytyczne i specyfikacje techniczne. Fachowe przygotowanie i realizacja zadań na etapie rozpoznania geologicznego i środowiskowego gwarantuje bezpiecznie i efektywnie przeprowadzone inwestycje oraz korzyści czasowe i ekonomiczne. Poniżej przedstawiamy podstawowe akty prawne oraz normy krajowe i zagraniczne regulujące naszą działalność.    W najbliższym czasie będziemy także stopniowo gromadzić literaturę fachową, w tym polecane artykuły branżowe.

OBOWIĄZUJĄCE USTAWY

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126, 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669, 1722, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z późn. zm.)

OBOWIĄZUJĄCE AKTY WYKONAWCZE

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. 2015 poz. 903).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz 463).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800).
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz.. 817).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002, nr 109, poz. 961 z późn. zm.).

NORMY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

 • PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 • PN-EN ISO 14688-1: 2006/A1: 2014-02E – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN ISO 14688-1:2018-05).
 • PN-EN ISO 14688-2: 2006/A1: 2014-02E – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN ISO 14688-2:2018-05).
 • PN-EN ISO 14689-1: 2006P – Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie skał – część 1: Oznaczanie i opis. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN ISO 14689:2018-05).
 • PN-EN ISO 22475-1: 2006E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: Techniczne zasady wykonania.
 • PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 2: Sondowanie dynamiczne.
 • PN-EN ISO 22476-3: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: Sonda cylindryczna SPT.
 • PN-EN ISO 22476-12: 2009 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 12: Badanie sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej.
 • PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008).
 • PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008; PN-EN-1997-2:2009).
 • PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
 • PN-86-B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-B-02481:1998).
 • PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. (Norma wycofana. Nadal powszechnie stosowana z uwagi na właściwe przystosowanie do gruntów występujących w Polsce).
 • PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 1997-2:2009).
 • PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. (Norma wycofana).
 • PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 • PN-EN 206-1: 2003. Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 206:2014-04).
 • PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008).
 • PN-85 S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.  (Norma wycofana. Zastąpiona przez PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-2:2007).

POLECANA LITERATURA FACHOWA I ARTYKUŁY BRANŻOWE

 • Batog A., Hawrysz M.– Projektowanie budowli ziemnych w skomplikowanych i złożonych warunkach geotechnicznych – ,,Geoinżynieria” lipiec-wrzesień 3 (44) 2013.
 • Bażyński, J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, PIG-PIB, Warszawa, 1999.
 • Hawrysz M., Stróżyk J., Kontrowersyjna interpretacja wyników sondowań dynamicznych w praktyce inżynierskiej, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3/2015.
 • Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 2002.
 • Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, PIG-PIB, Warszawa, 2008.
 • Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1: 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG-PIB, Warszawa, 1999.
 • Jaroszewski W., Dadlez R. – Tektonika, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
 • Kaczyński R., Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski, PIG-PIB, Warszawa, 2017.
 • Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. IBDiM, 2001.
 • Macioszczyk A., Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
 • Majer E., Sokołowska M., Frankowski Z., Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7), PIG-PIB, Warszawa, 2018.
 • Mizerski W., Geologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015.
 • Myślińska E. Laboratoryjne badania gruntów i gleb. Wyd. UW. Warszawa, 2016.
 • Pazdro Z., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa, 1977.
 • Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010. 
 • Rodzoch A., Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2006.
 • Sokołowska M., Zmienność stopnia zagęszczenia w profilach aluwiów na przykładzie Doliny Sierpienicy, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, kwartalnik nr 4 (156) 2010.
 • Sikora Z., Sondowanie statyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.
 • Wiłun Z., Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2013.
 • Wysokiński L., Od klasyfikacji gruntów do monitoringu obiektu według norm europejskich, Geoinżynieria drogi mosty tunele, 02/2009 (21).
 • Wysokiński L., Kotlicki W. Godlewski T. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. ITB, Warszawa, 2011.
 • Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, 2002. 

Trwa realizacja projektu pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, który jest realizowany w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem projektu jest opracowanie “Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. 
Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum to: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnika Warszawska.  

 

autor: PS