517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Obsługa geologiczna i geotechniczna budowy

Jednym z pionów naszej działalności jest świadczenie kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna budowy dla etapu wykonawczego inwestycji budowlanych.

W tym zakresie wykonujemy:

  • badania kontrolne robót ziemnych (w tym: badanie wskaźnika zagęszczenia – sonda dynamiczna DPL, lekka płyta dynamiczna, metoda Proctora; analizy uziarnienia kruszyw użytych do wbudowywania w nasypy)
  • próbne obciążenia warstw konstrukcyjnych (płyta VSS)
  • badania kontrolne specjalistycznych robót geotechnicznych (wymiana gruntów słabonośnych, wzmocnienie podłoża przez stabilizację, dogęszczenie i konsolidację, drążenie wykopów pod ściany szczelinowe)
  • projekty i wiercenia studni depresyjnych dla odwodnień budowlanych
  • projekty i wiercenia piezometrów
  • projekty i monitoring prac odwodnieniowych

Na potrzeby kierownictwa budowy zapewniamy pełną dyspozycyjność i mobilność obszarową osób nadzoru geotechnicznego oraz szybkie terminy raportowania.

Zakres metodyczny badań dostosowujemy do wymogów projektów wykonawczych, specyfikacji wykonania i odbioru robót,  wytycznych inspektora nadzoru i kierownictwa budowy.

Zapraszamy do współpracy !