517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Czym jest Dokumentacja geologiczno-inżynierska ?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej zaawansowaną formą dokumentowania warunków gruntowo-wodnych w podłożu obiektów budowlanych. Podobnie jak Dokumentacja badań podłoża gruntowego, może być ona wymagana przez przepisy prawa zarówno w skali małych, średnich jak i dużych inwestycji, w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Jej opracowanie uwarunkowane jest głównie aktami prawnymi:

Zasadnicza część Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest wspólna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego. Obie z nich powinny określać w podłożu obiektu budowlanego zmienność budowy geologicznej, w tym geometrii warstw, rodzaju gruntów, ich nazw normowych, właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, poziomów wody gruntowej itd. Nieodłącznym elementem dokumentacji jest więc zawsze opracowany jak najdokładniejszy model budowy geologicznej, który jest podstawą przyjęcia modeli obliczeniowych podłoża oraz zaawansowanego projektowania branżowego.

Dokumentacja musi zawierać również szczegółowe sprawozdania z wykonanych badań polowych i laboratoryjnych z opisem i uzasadnieniem zastosowanej metodyki, z oceną pozyskanych danych o warunkach geologiczno-inżynierskich.

Czym wyróżnia się Dokumentacja geologiczno-inżynierska ?

W założeniu część tekstowa oraz część analityczna, graficzna i tabelaryczna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej są znacznie bardziej rozbudowane w stosunku do Dokumentacji badań podłoża gruntowego.
Ma to szczególne znacznie przy zaawansowanych projektach, wymagających szczególnie ostrożnego podejścia Projektantów.
Dzięki rozbudowaniu części analitycznej w fazie projektowej można poddać analizie:

 • przestrzennej zmiennosci warunków budowlanych (mapa/model),
 • przestrzennego zasięgu i miąższości gruntów słabonośnych (mapa/model),
 • przestrzennego zasięgu i miąższości podłoża nośnego (mapa/model),
 • zasięgu i miąższości gruntów antropogenicznych (mapa/model),
 • rozkładu hydroizobat pierwszego poziomu wodonośnego (mapa/model),
 • przestrzennej zmienności warunków filtracyjnych (mapa przepuszczalności w różnych poziomach),
 • geometrii stropu utworów nieprzepuszczalnych (mapa/model),
 • występowania potencjalnych obszarów zagrożonych podtopieniami (mapa/model).

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ponadto uwzględnia analizę wpływu na inwestycję bardzo ważnych czynników takich jak lokalna budowa tektoniczna, potencjalne deformacje i zaburzenia tektoniczne, procesy geodynamiczne, zjawiska krasowe, litologia i geneza skał i gruntów oraz w szczególności wietrzenie, deformacje filtracyjne, pełzanie, pęcznienie, osiadanie zapadowe i procesy antropogeniczne.

Zawiera także prognozę wpływu inwestycji na środowisko oraz dokładne dane geologiczno-gospodarcze np. o lokalizacji, zasobach i jakości złóż kopalin, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji.

Zaletą realizacji Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest możliwość dokładniejszego szacowania kosztów związanych z realizacją inwestycji. Pozwala na spełnienie wymogów prawnych uzyskania pozwolenia na budowę. Należy przy tym pamiętać o dostosowaniu dokumentacji projektowej do wymogów Eurokodu 7 (zawartość odpowiadająca Projektowi geotechnicznemu).
Odpowiednio zaprojektowany zakres i metodyka badań gwarantuje pozyskanie niezbędnych danych do bezpiecznego projektowania konstrukcyjnego. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych opóźnień i generowania dodatkowych kosztów.

 

W jakim przypadku należy wykonać Dokumentację geologiczno-inżynierską?

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się w przypadku:

 • złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych w podłożu obiektów budowlanych,
 • obiektów zaliczonych do III kategorii geotechnicznej ze względu na bardzo zaawansowaną specyfikę ich konstrukcji,
 • planowania przestrzennego,
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
 • podziemnego składowania odpadów,
 • podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 • składowania odpadów na powierzchni.

Jaka jest procedura zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu – w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W pierwszej fazie sporządza się Projekt robót geologicznych oraz przeprowadza się jego uzgodnienie i zatwierdzenie urzędowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora.
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt trwa przeważnie maksymalnie 3-4 tygodnie od jego złożenia. Bardzo często czas trwania zatwierdzenia skraca się nawet do 1,5 – 2 tygodni, zwłaszcza w przypadku braku wątpliwości co do ilości i głębokości otworów badawczych i metodyki zaprojektowanej przez konstruktora i geologa. Po zatwierdzeniu projektu i zgłoszeniu zamiaru wejścia w teren przeprowadza się wszystkie zaprojektowane roboty geologiczne (nie wcześniej niż 2 tygodnie od zatwierdzenia projektu), badania laboratoryjne i niezbędne analizy do opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Od momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływa 3-4 tygodnie.  Często czas ten udaje się skrócić do ok 2 tygodni. Pracownia GEO-PROSPEKT zapewnia profesjonalną obsługę formalno-prawną wszystkich realizowanych dokumentacji, zazwyczaj jako bezpośredni pełnomocnik inwestorów.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów o złożonych uwarunkowaniach prawnych, gdzie niezbędna jest dogłębna znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz aktów prawnych regulujących naszą działalność branżową.

autor: PS

Sprawdź nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami i zakresem oferty.