517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Czym jest Dokumentacja badań podłoża gruntowego ?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego ma formę, zawartość oraz cel jej opracowania ściśle określone w zapisach normy Eurokod 7 (PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-2:2009). Jest jedną z zaawansowanych „dokumentacji geotechnicznych”, które mogą być wymagane przez przepisy prawa budowlanego zarówno w skali małych jak i średnich inwestycji, w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ogólnym ujęciu – dokumentacja ta powinna określać w podłożu obiektu budowlanego zmienność budowy geologicznej, w tym geometrii warstw, rodzaju gruntów, ich nazw normowych, właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, poziomów wody gruntowej itd. Nieodłącznym jej elementem jest więc zawsze opracowany model budowy geologicznej, który jest podstawą przyjęcia modeli obliczeniowych podłoża oraz zaawansowanego projektowania branżowego.

Dokumentacja zawiera również sprawozdania z wykonanych badań polowych i laboratoryjnych z opisem i uzasadnieniem zastosowanej metodyki, ocenę pozyskanych danych geotechnicznych, ich interpretację. Zawsze oprócz części tekstowej opracowuje się rozbudowaną część graficzną i tabelaryczną z odpowiednimi zestawieniami danych i wyników. Szczegółowy zakres przedstawienia danych zawiera norma Eurokod 7 PN-EN 1997.

W jakim przypadku należy wykonać oprócz Opinii geotechnicznej także Dokumentację badań podłoża gruntowego ?

Opinia geotechniczna musi zostać uzupełniona o Dokumentację badań podłoża gruntowego w przypadku:

  • prostych warunków gruntowych ale obiektów odpowiadających II kategorii geotechnicznej pod względem ich konstrukcji (m.in. budynków o 3 lub więcej kondygnacjach nadziemnych; budynków o przeznaczeniu innym niż mieszkalne i gospodarcze; wykopów głębszych niż 1,2 m; ścian oporowych o różnicy poziomów większej niż 2m i rozparć wykopów głębszych niż 2,0 m, itd.)
  • złożononych lub skomplikowanych warunków gruntowych (wówczas DBPG należy również uzupełnić o Dokumentację geologiczno-inżynierską),
  • obiektów zaliczonych do III kategorii geotechnicznej ze względu na bardzo zaawansowaną specyfikę konstrukcji (wówczas DBPG należy również uzupełnić o Dokumentację geologiczno-inżynierską).

Opracowanie Dokumentacji badań podłoża z Opinią geotechniczną najczęściej spełnia wymogi prawne uzyskania pozwolenia na budowę. Należy przy tym pamiętać o dostosowaniu dokumentacji projektowej do wymogów Eurokodu 7 (zawartość odpowiadająca Projektowi geotechnicznemu).

Odpowiednio zaprojektowany zakres i metodyka badań gwarantuje pozyskanie niezbędnych danych do bezpiecznego projektowania konstrukcyjnego. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych opóźnień i generowania dodatkowych kosztów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

autor: PS

Sprawdź nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami i zakresem oferty.