517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Nawierzchnie drogowe

Zrealizowaliśmy przeszło 40 opracowań dla projektów branży drogowej. Specjalizujemy się w określaniu warunków geotechnicznych podłoża pod nawierzchnie drogowe o różnych kategoriach ruchu KR oraz podłoża innych nawierzchni (place, parkingi, nawierzchnie sportowe, ciągi pieszo-jezdne).

W zależności od złożoności problemu, stosujemy szereg metod badań polowych uzupełnianych o badania laboratoryjne.

Finalnym efektem tych prac jest:

  • precyzyjna kategoryzacja gruntów budowlanych pod względem wysadzinowości w stwierdzonych warunkach wodnych,
  • wyznaczenie zasięgu zalegania gruntów o różnych grupach nośności (G1 – G4),
  • ekspertyza chłonności podłoża dla zastosowania rozsączania do gruntu wód opadowych z projektowanej zlewni,
  • określenie w porozumieniu z Projektantem podstawowych wniosków do dalszych celów projektowych.

Znaczącą część realizacji nadzorujemy w fazie wykonawczej robót budowlanych branży drogowej (kontrola zagęszczenia, próbne obciążenia podłoża i warstw konstrukcyjnych, badania uziarnienia kruszyw).

autor: PS

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.